T ng Dance DMX

T ng Dance DMX

T ng sàn DMX này có th c s d ng làm ngu n ánh sáng trong nhà & amp; Ngoài tr i, trong quán bar, khách s n, câu l c b ban êm, khu v n, gi i trí Công viên / Qu ng tr ng, s nh, ti n s nh, qu ng tr ng, ng ph , sân, tri n lãm, ng b , c u thang, b b i và nh v y. Các tính n ng c a nó khác bi t sàn nh y DMX LED t ...

Nói chuyện ngay

Chi tiết sản phẩm

& nbsp ; Sàn nh y DMX này có th c s d ng làm ngu n ánh sáng trong nhà & amp; Ngoài tr i, trong & nbsp; Bar, khách s n, câu l c b ban êm, khu v n, gi i trí Công viên / Qu ng tr ng, h i tr ng, s nh, qu ng tr ng, ng ph , sân, tri n lãm, ng, c u thang, b b i vv

Phân bi t sàn nh y DMX LED v i nh ng ng i khác. & Nbsp; M i sàn nh y có ch a SMD RGB 5050 m nh m , mang l i s siêu sáng phi th ng. Ch t r n r n ch t l ng cao ã c áp d ng trên PCB cho cu c s ng lâu dài v i u vào tin c y cao ho c n nh i n áp u ra, l c ti ng n t t h n và ch u c nhi t cao. S n ph m này ã thông qua giao th c i u khi n DMX512 tiêu chu n (T i a 44 khung hình / giây) v i cài t a ch t ng. Nó c ng có d i i n áp làm vi c r ng t DC5V n DC24V, ng i s d ng ch c n cung c p ngu n i n vào u m i v tr . c thi t k c bi t và c thi t k r t t t DMX LED sàn nh y b n có th ch c ch n s c n t ng. & Nbsp;


Img src = "/ Content / upload / 201710588 / 201705151449326579569.png" alt = "DMX512.png" width = "120" height = "120" style = "width: 120px; height: 120px" />    .png    .png    .png   .png   .png

DMX512

Phù h p v i giao th c DMX512 tiêu chu n.

Outdoor & amp; Trong nhà & nbsp;

IP65 c x p h ng, ngoài tr i và trong nhà.

Ti t ki m N ng l ng

Ti t ki m 40%

Không có thi t k kho ng cách

Th m m t ng th c a màn hình ã c c i thi n r t nhi u v i thi t k không có kho ng cách c a nó. > Truy n thông ng b

Giao ti p gi a các thi t b LED c ng b hóa hoàn h o v i s h tr c a b i u khi n 3Cinno.

B o v

S n ph m có th c b o v t t b i thi t k c bi t c a m ch ng n, nóng pugging, kính c ng l c, và k t n i o ng c.


P>

Một cặp:Miễn phí Tiếp theo:Miễn phí

Yêu cầu thông tin